دوره متقاعد سازی

مدرس یا مدرسین: آرین ارائه راهکارهای متقاعد سازی ۳ ساعت آموزش سطح دوره از نظر…