دوره ارتباط در کسب و کار

۳ ساعت آموزش نقش ارتباطات در کسب و کار