ثروت نامرئی ارتباطات

مدرس یا مدرسین: آرین ۶ ساعت آموزش تکنیک های ارتباطات موثر در کسب و کار…