سبد خرید

آیا ما مغز کوانتومی داریم؟

توضیحات رفتار انسان معمایی است که بسیاری از دانشمندان را مجذوب خود می کند. و بحث های زیادی در مورد نقش