دوره بایولوژی کسب و کار

مدرس یا مدرسین: آرین ۶ساعت آموزش طراحی سیستم داخلی کسب و‌ کار سطح دوره از…