قسمت اول دروغی به نام قانون جذب ‌

قسمت دوم دروغی به نام قانون جذب ‌

قسمت سوم دروغی به نام قانون جذب ‌

قسمت چهارم دروغی به نام قانون جذب ‌

قسمت پنجم دروغی به نام قانون جذب ‌

قسمت ششم دروغی به نام قانون جذب ‌

قسمت هفتم دروغی به نام قانون جذب ‌